Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

malediction
17:57
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viascorpix scorpix
malediction
17:56
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viascorpix scorpix
malediction
10:43
0739 0a20 500
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
malediction
10:43
Reposted fromryba ryba viascorpix scorpix

June 08 2018

malediction
16:02
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix

June 07 2018

15:33
15:14
5803 2f6b
malediction
15:13
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
15:12

May 28 2018

malediction
11:09
0285 3c28 500

May 25 2018

malediction
08:59
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viascorpix scorpix

May 23 2018

malediction
17:29
8206 ca7b 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
malediction
15:39
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

April 21 2018

malediction
10:06
malediction
10:06
10:06
malediction
08:27
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

March 30 2018

malediction
20:25
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viakaciemilordzie kaciemilordzie

March 28 2018

malediction
20:40
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
malediction
20:39
Prawda leczy i wcale nie boli. Ból pojawia się tylko wtedy, kiedy nie pozwalasz odejść swoim złudzeniom. Tyle w tej sprawie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl